Skip to main content

Algemene inkoopvoorwaarden

1.Toepasselijkheid

1.1. Deze inkoopvoorwaarden (“de Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanpassingen daarvan, tussen Nostics (en haar groepsmaatschappen) en de wederpartij (“Leverancier”) voor de levering van producten, documentatie, in welke vorm dan ook, en de verlening van diensten alsmede gebruiksrechten (“Prestaties en/ of Prestatie”), aan Nostics. De Inkoopvoorwaarden zijn afgezien van overeenkomsten ook van toepassing op iedere schriftelijke opdracht van Nostics daaromtrent (“Order”), ieder schriftelijk aanbod van Leverancier daaromtrent (“Offerte”) alsmede iedere informatie, prijs- en/of offerte opvraag van Nostics bij Leverancier, hierna afzonderlijk en/of tezamen “de Overeenkomst”. De Leverancier wordt in ieder geval geacht de Inkoopvoorwaarden te hebben aanvaard zodra een eerste uitvoering is gegeven aan de levering van de Prestatie en/of de verlening van de Diensten.

1.2. Afwijking van de Inkoopvoorwaarden vindt uitsluitend in schriftelijke vorm plaats. Algemene voorwaarden of andere (bijzondere) voorwaarden van Leverancier of branchevereniging, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Nostics wijst deze voorwaarden bij het eerste contact tussen Leverancier en Nostics expliciet en integraal af.

1.3. Als de Inkoopvoorwaarden tegenstrijdig zijn met bepalingen van een Overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst voor zover daarin expliciet bepaald.

1.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Inkoopvoorwaarden mede digitale (elektronische) berichten begrepen.

1.5. Mocht een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst naar het oordeel van de rechter nietig of ongeldig zijn, dan zal alleen deze bepaling(en) niet van toepassing zijn en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen in overleg treden om de niet van toepassing zijnde bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling waarbij doel en strekking van de vervangen bepaling zo veel als mogelijk in stand blijft.

1.6. Nostics behoudt zich het recht voor de Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Inkoopvoorwaarden zullen uiterlijk twee maanden voorafgaand aan inwerkingtreding aan Leverancier worden toegestuurd en of/op de website van Nostics worden geplaatst.

2.Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Indien Nostics een Order plaatst zonder een daaraan voorafgaand aanbod van Leverancier, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van acceptatie daarvan door Leverancier, dan wel indien eerder, indien de Prestatie wordt geleverd.

2.2. Nostics is gerechtigd, indien Leverancier aantoonbaar nog niet is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst deze te annuleren. Nostics zal, eventuele direct daaraan verbonden redelijke en schriftelijk aantoonbare kosten, vergoeden.

2.3. Leverancier is verplicht om Nostics schriftelijk te wijzen op fouten, onvolledigheid, en/of tegenstrijdigheid van een Order en/of Overeenkomst alvorens met de uitvoering daarvan te beginnen opdat Nostics en Leverancier daarover in overleg kunnen treden en eventuele wijzigingen kunnen vastleggen.

 

3. Prijsstelling

3.1. De overeengekomen prijzen staan vast gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.

3.2. De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), zijn gebaseerd op de voorwaarde “delivery duty paid” (D.D.P. Incoterms laatste versie) en omvatten alle directe en indirecte kosten van Leverancier voor de te leveren Prestatie. Prijzen worden toegelicht op basis van een specificatie van kosten (zoals bijvoorbeeld uurtarieven).

3.3. Werkzaamheden en/of kosten in welke vorm dan ook die Leverancier op voorhand had kunnen voorzien, vormen nimmer meerwerk en worden niet door Nostics vergoed. Indien aantoonbaar sprake is van meerwerk dat gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, zal Leverancier Nostics terstond hiervan schriftelijk en onderbouwd in kennis stellen. Nostics behoudt het recht om (vergoeding voor) het meerwerk op basis van redelijk gronden af te wijzen.

4. Facturering en betaling

4.1. Per (deel) levering stuurt Leverancier aan Nostics een factuur door toezending van een pdf per e–mail, met vermelding van opdrachtnummer, artikelomschrijving, artikelnummer, aantal en prijs naar Nostics afd Financiën: finance@nostics.com

4.2. Uitsluitend correcte en volledige (met bijbehorende documentatie) facturen in de Nederlandse of Engelse taal worden binnen 30 dagen na ontvangst daarvan en, indien later, na acceptatie van de Prestatie door Nostics betaald.

4.3. Nostics heeft, afgezien van andere rechten op grond van de Overeenkomst, het recht om op elk moment enige (toekomstige) vordering van Leverancier, al dan niet opeisbaar, te verrekenen met enige (toekomstige) vordering van Nostics op Leverancier.

4.4. Betaling door Nostics houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

4.5. Betaling van transactiekosten, bijvoorbeeld naar buitenlandse bankrekeningen, zijn voor rekening van Leverancier.

4.6. Indien Nostics en Leverancier vooruitbetaling overeenkomen, zal Leverancier een bankgarantie voor het vooruitbetaalde bedrag, verstrekt door een gerenommeerde bankinstelling, ten gunste van Nostics realiseren.

5. Kwaliteit, garantie en onderhoud 

5.1. Leverancier garandeert dat de Prestatie (inclusief de installatie/montage daarvan):

  • Geheel conform de Overeenkomst is;
  • In alle opzichten voldoet aan de eisen en specificaties;
  • Vrij is van gebreken;
  • Geschikt is voor het door Nostics bestemde doel;
  • Alle onderdelen, documentatie, instructieboeken, reinigings- en sterilisatievoorschriften, veiligheidsbladen, hulpmaterialen en verpakking, die vereist zijn voor de deugdelijke en veilige toepassing van de Prestatie en conform wet- en regelgeving zijn, omvat;
  • Voldoet aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering; en
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften zoals de Europese en nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden en waaronder begrepen regelgeving omtrent CE-markering.

5.2. Leverancier borgt een garantieperiode van ten minste 24 maanden voor de Prestatie vanaf het moment van volledige levering aan Nostics.

5.3. Leverancier staat ervoor in dat nieuwe versies van documentatie, instructieboeken, veiligheidsbladen, gebruiksinstructies/voorwaarden en hulpmaterialen onverwijld aan Nostics worden toegezonden.  Leverancier zal op eerste verzoek van Nostics garantiecertificaten en bewijzen van accreditatie en validatie van producten van toeleveranciers die betrekking hebben op de Prestatie toezenden.

5.4. Leverancier garandeert reserve- en verbruiksonderdelen voor de Prestatie gedurende de gebruikelijke levensduur (uitgaande van omstandigheden van normaal gebruik), en voor minimaal een periode van 5 jaar na de feitelijke datum van levering c.q. installatie) in de Europese Unie in voorraad te houden en op afroep aan Nostics te leveren.

5.5. Indien de Prestatie niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in lid 1 van dit artikel, zal Leverancier onmiddellijk zorg dragen voor herstel of vervanging. De kosten voor herstel of vervanging zijn voor rekening van Leverancier.

5.6. Als na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft Nostics het recht herstel of vervanging zelf of door derden uit te laten voeren. De kosten hiervoor komen dan voor rekening van Leverancier.

5.7. Als herstel of vervanging niet, niet tijdig of niet naar behoren plaatsvindt, kan Nostics besluiten om over te gaan tot onmiddellijke ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst zoals omschreven in artikel 17 van deze Inkoopvoorwaarden alsmede om schade te vorderen of gebruik te maken van enig ander wettelijk of contractueel recht dat haar toekomt.

5.8. Leverancier is verplicht om met toeleveranciers overeen te komen dat zij op eerste verzoek van Nostics garantie certificaten en bewijzen van accreditatie met betrekking tot de Prestatie zullen verstrekken.

6. Hulpmaterialen

6.1 Door Leverancier ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Nostics door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, ongebruikte c.q. onverwerkte grond- en hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, software en overige hulpmaterialen blijven eigendom van Nostics althans worden eigendom van Nostics na betaling. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming zijn veranderingen of wijzigingen aan materialen van Nostics niet toegestaan en mogen deze niet voor een ander dan het overeengekomen doel worden gebruikt.

7. Levering, risico en eigendom

7.1. Levering geschiedt D.D.P. (Delivered Duty Paid) conform Incoterms® meest recente versie, aan het adres van Nostics te Amsterdam, tenzij anders bepaald door Nostics  in de orderbevestiging van Nostics. Leverancier verstrekt adequate (schriftelijke) instructies over de bediening of het gebruik en onderhoud van de Prestatie.

7.2. Het afleveringstijdstip en de afleveringstermijn zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Als Leverancier verwacht dat de levering niet tijdig overeenkomstig de afspraken kan geschieden, dient Leverancier Nostics daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voorstel voor het nemen van alternatieve maatregelen, op kosten van Leverancier, waaronder begrepen het inschakelen van een andere leverancier. Nostics kan deze door Leverancier voorgestelde alternatieve maatregelen weigeren en/of een alternatieve maatregel (laten) treffen als zij hier zwaarwegende en redelijke argumenten voor heeft. Uitgestelde levertijd laat overige contractuele en wettelijke rechten van Nostics onverlet.

7.3. De eigendom en het risico van den Prestatie gaat van Leverancier op Nostics over op het moment van levering, en indien overeengekomen, op het moment van goedkeuring door Nostics.

7.4. De Leverancier garandeert de volledige en onbezwaarde eigendom, en vrij van beslagen, van de Prestatie.

7.5. Leverancier is niet gerechtigd levering van de Prestatie op te schorten, tenzij Nostics verwijtbaar tekortschiet in (één van) haar essentiële verplichtingen.

7.6. Indien Leverancier en Nostics een vooruitbetaling door Nostics zijn  overeengekomen, verkrijgt Nostics de eigendom van de Prestatie en ook materialen, grondstoffen, halffabricaten die ter uitvoering van de Overeenkomst zijn besteld, zonder dat daarvoor een leveringshandeling nodig is, op het moment van de vooruitbetaling. Leverancier is verplicht om deze zaken/goederen adequaat te verzekeren en zorgvuldig op te slaan zodanig dat zichtbaar is dat zij uitsluitend toebehoren aan Nostics.

7.7. Nostics is gerechtigd de levering van de Prestatie te weigeren als de expiratiedatum te dicht op de datum van levering is. De houdbaarheidsdatum dient tenminste een (1) jaar na aflevering te zijn.

8. Verpakking en verzending

8.1. De Prestatie dient behoorlijk en zodanig verpakt te zijn dat zij het afleveradres zonder (uiterlijke) beschadiging bereikt. Ook dient de verpakking en opschrift/stickers in overeenstemming met wettelijke voorschriften en besluiten en eventuele aanvullende voorschriften van Nostics te zijn en de GTN-code, expiratiedatum en ook lot en serienummer te vermelden.

8.2. Bij aflevering van een Prestatie dient een paklijst aanwezig te zijn.

8.3. Alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) waarover Nostics van tevoren schriftelijk is geïnformeerd) wordt bij de levering eigendom van Nostics.

8.4. Leverancier is aansprakelijk voor schade als gevolg van een ondeugdelijke verpakking dan wel een verpakking die niet conform de Overeenkomst is en dient de ondeugdelijk en/of niet conform de Overeenkomst verpakte Prestatie op verzoek van Nostics terug te nemen en binnen 2 dagen te vervangen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

9. Geheimhouding

9.1. Partijen zullen alle informatie die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht over en van de andere Partij en haar organisatie, producten en diensten, strikt geheimhouden tegenover derden, met uitzondering van derden die ter uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. Partijen zullen geen informatie over de Prestatie verstrekken aan derden, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

9.2. In geval van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel om vertrouwelijke   informatie  te verstrekken, stellen Partijen elkaar hiervan onmiddellijk op de schriftelijk hoogte.

9.3. Leverancier verplicht zich jegens Nostics om de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel op te leggen aan degenen die namens Leverancier belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier staat er jegens Nostics voor in dat deze verplichting wordt nagekomen.

10. Intellectueel eigendom

10.1. Partijen zullen de naam van de andere partij noch direct, noch indirect gebruiken in publicaties en/ of advertenties of anderszins zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.

10.2. Leverancier staat ervoor in dat het gebruik en/of aflevering van de Prestatie
door/aan Nostics of derden of het gebruik van de door hem ten behoeve van
Nostics gekochte of vervaardigde hulpmaterialen en documenten, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, rechten op know-how of welke andere (intellectuele eigendom) rechten van derden dan ook.

10.3. Indien Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde een specifieke Prestatie, in welke vorm of fase dan ook, voor Nostics ontwikkelt, wordt het intellectueel eigendom daarvan bij voorbaat overgedragen aan Nostics middels de Overeenkomst.  Leverancier zal Nostics wijzen op het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten in het kader of ter uitvoering van de Prestatie en volledige medewerking verlenen om deze rechten op een juiste wijze ten gunste van
Nostics vast te leggen.

10.4. Leverancier vrijwaart Nostics voor alle aanspraken die voortvloeien uit enigerlei (vermeende) inbreuk op de in 10.2 en 10.3 bedoelde rechten en zal Nostics alle kosten en schade vergoeden die het directe of indirecte gevolg is van die inbreuk,  inclusief kosten van juridische bijstand. Deze verplichtingen duren voort na  beëindiging van de Overeenkomst.

11. Bescherming van persoonsgegevens

11.1. Leverancier staat ervoor in dat alle wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens in acht zijn en zullen worden genomen. Leverancier zal Nostics in het kader hiervan gevraagde informatie onverwijld schriftelijk
verstrekken.

11.2. De categorieën persoonsgegevens die Nostics uit hoofde van de Overeenkomst verwerkt zijn:

 • de namen van de bij de (tot stand komen uitvoering van) de Overeenkomst namens Leverancier zijn betrokkenen,
 • overige persoonsgegevens die Leverancier aan Nostics verstrekt.

11.3. Leverancier en Nostics zijn verplicht om over en weer te voldoen aan de plichten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hen oplegt bij de uitvoering van de Overeenkomst.  Meer in het bijzonder betekent dat onder andere:

 • persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met en voor de doeleinden van de Overeenkomst,
 • persoonsgegevens niet langer worden verwerkt dan noodzakelijk voor de  doeleinden omschreven in de Overeenkomst,
 • alle passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zoals bedoeld in artikel 32 AVG om persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies  of tegen onzorgvuldige, ondeskundige of ongeoorloofde verwerking,
 • persoonsgegevens niet (laten) verwerken buiten de Europese Economische Ruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de (mede) verantwoordelijke partij. Aan de toestemming kan de (mede) verantwoordelijke partij voorwaarden stellen,
 • elkaar onmiddellijk in kennis stellen bij ontdekking van een data-lek met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor Leverancier en Nostics verantwoordelijk zijn. Melding aan Nostics geschiedt op: legal@nostics.com en aan Leverancier op een door Leverancier specifiek daarvoor aangegeven mailadres.

11.4. Leverancier zal, als in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst  persoonsgegevens verwerkt (waaronder ingezien) worden, op verzoek van Nostics een verwerkersovereenkomst sluiten met Nostics.

12. Keuring en Audit

12.1. Nostics kan vooraf de Prestatie keuren en heeft het recht audits uit te (laten) voeren bij Leverancier en/of de producent van de Prestatie, op een datum en wijze zoals in overleg met Leverancier is bepaald.

12.2. Leverancier verleent toegang tot de plaatsen waar de Prestatie en/of onderdelen worden geproduceerd of zijn opgeslagen, verleent medewerking aan de keuring of audit en verstrekt voor zijn rekening de benodigde of gevraagde documentatie en inlichtingen.

12.3. Indien bij de keuring de Prestatie geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Nostics dit schriftelijk aan Leverancier melden en als Nostics hierom verzoekt is Leverancier verplicht binnen drie dagen de Prestatie die wel voldoet aan de Overeenkomst en/of specificaties te leveren. Als de afkeuring plaatsvindt tijdens of na de Levering, dan gaan de eigendom en het risico van de afgekeurde Prestatie  over op Leverancier vanaf de datum van dagtekening van de melding van de afkeuring.

12.4. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na de dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde Prestatie terughaalt, heeft Nostics het recht de Prestatie terug te sturen voor rekening van Leverancier.

13. Recall en disrupties

13.1. Een recall vindt plaats in verband met een geconstateerde afwijking in kwaliteit, veiligheid en (ver)werking van de Prestatie, waardoor deze niet de veiligheid en/of werking biedt die men daarvan mag verwachten. Direct nadat de noodzaak of aanleiding van een recall dan wel de mogelijkheid van een gebrek bekend is geworden en ook in geval van een bericht van Leverancier, waarin gewaarschuwd wordt dat in bepaalde situaties de veiligheid of kwaliteit van een methode of de Prestatie tekortschiet (“Field Safety Notification”), dient de Leverancier Nostics telefonisch en schriftelijk te informeren hierover. Dit dient Leverancier uiterlijk binnen 24 uur na bekendwording te doen.

13.2. Bij het ophalen van de teruggeroepen Prestatie dient Leverancier direct een geschikte vervangende Prestatie zonder gebreken te leveren.

13.3. Alle kosten die voor Nostics voortvloeien uit een Safety Notification en recall zijn voor rekening van Leverancier.

13.4. Nostics is gerechtigd om ingeval van een recall, de Overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden.

13.5. Leverancier informeert Nostics tijdig over (problemen) bij beschikbaarheid van producten die voor de Prestatie en uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn alsmede disrupties in de supply chain daarvan. Deze melding laat onverlet alle rechten die Nostics in deze situatie geldend kan maken.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Nostics of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in de Prestatie en/of als gevolg van een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten van de Leverancier.

14.2. Leverancier vrijwaart Nostics voor aanspraken van derden (waaronder onderaannemers, de belastingdienst of instanties voor sociale zekerheid), onder welke naam ook, ter zake geleden schade en/of achterstallige betalingen en/of kosten in verband met deze Overeenkomst en zal op eerste verzoek van Nostics een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Nostics–een en ander ter beoordeling en goedkeuring door Nostics-verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

14.3. De aansprakelijkheid, inclusief kosten, van zowel Leverancier als Nostics is als volgt beperkt:

  • voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 350.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per reeks van gebeurtenissen en contractjaar;
  • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 250.000,-: € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 1.250.000, – per reeks van gebeurtenissen per contractjaar;
  • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 250.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 2.000.000,- per reeks van gebeurtenissen en contractjaar;
  • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,- : € 2.000.000,- per gebeurtenis en € 4.000.000,- per reeks van gebeurtenissen en contractjaar.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen (a) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; (b) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of van door de andere Partij ingezet personeel en of hulppersonen; en/of (c) – wat betreft de aansprakelijkheid van Leverancier – in geval van schending van de vertrouwelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 9.1 en 10.4.

14.4. De Leverancier zal er voor zorg dragen dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor zijn aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst dan wel andere hoofde. Op verzoek van Nostics zal de Leverancier een bewijs van verzekeringsdekking overleggen, waaruit blijkt dat
Leverancier afdoende is verzekerd. Ook zal Leverancier, op verzoek aan Nostics, bewijs overleggen van betaling van de ter zake verschuldigde premies.

14.5. Partijen sluiten iedere vorm van indirecte en/of gevolgschade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot reputatieschade, goodwill en gemiste zakelijke exploitatiemogelijkheden uit.

15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht stelt Leverancier Nostics daarvan onmiddellijk nadat de  omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Leverancier of wanneer de overmacht toestand tijdelijk maar langer heeft geduurd dan vijftien (15) dagen, is Nostics bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden of te beëindigen, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn. Dit lid laat overige wettelijke rechten van Nostics, zoals het recht op schadevergoeding, onverlet.

15.2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, embargo, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

16. Omkoping

16.1 Partijen zullen aan elkaar, noch aan derden, noch van elkaar of derden enige schenking, beloning, compensatie of voordeel accepteren of laten toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, die /dat uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.

17. Ontbinding en beëindiging

17.1. Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan Leverancier en Nostics de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden en of opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding/opzegging niet rechtvaardigt.

17.2. Leverancier is in de volgende gevallen zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst in verzuim:

  • bij aanvraag van surséance van betaling van Leverancier;
  • bij aanvraag van faillissement van Leverancier;
  • bij beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van Leverancier dan wel de (onderdelen van) de te leveren Prestatie;
  • bij stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke (indirecte) overname, fusie of een essentiële wijziging in de zeggenschap van de onderneming van Leverancier zonder voorafgaande goedkeuring (waaraan Nostics voorwaarden kan verbinden) hiervoor van Nostics;
  • in geval van omkoping als bedoeld in artikel 16 of indien blijkt dat een ondergeschikte van Nostics bij de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Leverancier zonder dat Nostics daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht;
  • indien blijkt dat (uitvoering geven aan) de Overeenkomst strijd oplevert met de sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, Europese Unie of enige andere op Nostics van toepassing zijnde sanctieregelgeving;
  • bij het aanbieden van Leverancier van een onderhands akkoord ter schuldsanering.

Nostics is in bovenstaande gevallen gerechtigd met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk de Overeenkomst te ontbinden of beëindigen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst is onverminderd het recht op schadevergoeding en andere rechten en zonder dat Nostics tot schadevergoeding gehouden is.

17.3. Nostics is gerechtigd op grond van een tekortkoming die voortvloeit uit artikel 5.6 en indien herstel of vervanging niet, niet tijdig of niet naar behoren plaatsvindt, de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of te beëindigen.

17.4. Nostics is te allen tijde bevoegd om een Overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits daarbij een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht wordt genomen. Nostics is ten gevolge van een dergelijke opzegging niet schadeplichtig jegens Leverancier.

17.5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van een Overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van een Overeenkomst bestaan.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag).

18.2. Alle geschillen, inclusief spoedeisende voorzieningen en beschermende maatregelen, die in verband met of uit hoofde van de Overeenkomst ontstaan, zullen worden voortgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Indien de Leverancier buiten Nederland is gevestigd, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de kamer “Netherlands Commercial Court” en de procedure in de Engelse taal worden gevoerd.

Application from: 1 May 2022
Address: Pietersbergweg 199, 1105 BM, Amsterdam
Chamber of Commerce number: KVK 77824180
VAT: NL861160332B01

Information and contact: finance@nostics.com

Close Menu

Nostics B.V.
Pietersbergweg 199
1105 BV Amsterdam
The Netherlands

Nostics Inc. USA
1 Broadway,
Cambridge, MA,
02142 United States

 

T: +31(0)85 073 7100
E: info@nostics.com